Səsin sürəti

Sәs dalğalarla yayılır. Vibrasiya edәn әşya öz vibrasiyasını qonşu molekullara, yaxud hissәciklәrә ötürür. Hәrәkәtin bir hissәcikdәn digәrinә keçmәsi halı baş verir ki, bu da sәs dalğalarının yaranmasına gәtirib çıxarır.

Sәs dalğalarının yayılması üçün mühit müxtәlif materiallardan ola bilәr – ağac, hava, su; demәli, sәs dalğasının yayılma sürәti dә müxtәlif olmalıdır. Əgәr biz sәsin sürәtindәn danışırıqsa, onda söhbәtin hansı mühitdәn getdiyi ilә maraqlanmalıyıq. Çünki səsin sürәti yalnız yayılma mühitindәn asılıdır.

Sәsin havada sürәti saniyәdә 335 metr civarındadır. Lakin bu, havanın temperaturu sıfır dәrәcә Selsidә belәdir. Temperatur artdıqca, sәsin yayılma sürәti dә artır.

Suda sәs havadan sürәtli yayılır. Temperatur 8 dәrәcә olanda, onun sudakı sürәti saniyәdә 1435 metrә yaxın, yaxud saatda 6 min kilometr olur. Metalda bu sürәt, tәxminәn saniyәdә 5000 metr, yaxud saatda 20 000 kilometr tәşkil edir.

Səsin sürəti

Sәs dalğalarla yayılır. Vibrasiya edәn әşya öz vibrasiyasını qonşu molekullara, yaxud hissәciklәrә ötürür.

Məhəmməd Füzuli

Məhəmməd Füzulinin adı Azərbaycan tarixinə görkəmli şair, mütəfəkkir, tərcüməçi, Azərbaycan ədəbi dilinin yaradıcılarından biri kimi əbədi həkk olmuşdur.

Fitnə

Bəhram şah mahir ovçu idi. Hər dəfə ovdan sonra öz şücaəti ilə öyünərdi. Şahın Fitnə adlı gözəl bir kənizi vardı. Bu kəniz heç vaxt Bəhram şahın ovçuluq məharətini tərifləməzdi.

Qızılgül

Qızılgüləm, qızılgül,
Məni sevər hər könül.
Yaşıldır incə belim,
Qızıldandır hər telim.

Göyqurşağı

Göyqurşağı təbiətin ən gözəl hadisələrindəndir. Qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy və bənövşəyi kimi əsas rənglərdən ibarətdir.

Böyük xeyriyyəçi

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin atası başmaqçı idi. Bu peşəsi ilə pul qazanıb ailəsini dolandırırdı. 10 yaşına çatanda Zeynalabdin atasından xahiş elədi ki, onu bir işə qoysun.